"Сертификат за квалитет IASS 2019:2021"

Сите сертификати издадени од нас се заверени и потпишани од овластен/сертифициран аудитор/контролор за квалитет

Издавањето на овој тип на сертификат е после опсежна анализа на продуктното портфолио на одредена компанија заинтересирана (кандидат) за стекнување а по издавањето,

Сертификатот може да биде предмет анализа за повлекување на истиот при евентуални неколкукратни поплаки од купувачи/корисници или при евентуална анализа по случаен избор за контрола од стеана на нашата компанија

Дел од прашалникот за стекнување на овој Сертификат може да се погледнат во прилог а останатите специјализирани прашања дел од сертификационата анализа се испраќаат "скроени" за компанијата која е предмет на процес на сертифицирање

 

  1. Дали нудите производ или услуга?

______________________________________________

  1. Колку производи/услуги има во вашата продажна понуда?

______________________________________________

  1. Дали сите производи/услуги кои ги нудите се со гаранција?

______________________________________________

  1. Колкава гаранција нудите и дали е иста за сите производи/услуги

______________________________________________

  1. Колку вработени имате во Вашата компанија?

______________________________________________

  1. Еден Ваш вработен колку продажби на ден покрива во просек?

______________________________________________

Другиот дел од прашалникот останува деловна тајна а ќе биде искомунициран единствено со компанијата која е носител на некој од IASS Сертификатите.

..сертификатот се издава за времетраење од две години, по истекот на овој период истиот може да се продолжи


Важечки сертификати

Сертификат за квалитет IASS: 2019-2021, со важност до 2021!

sertifikat 1mal

 

Сертификат за квалитет IASS: 2020-2022, со важност до 2022!

 Sertifikat IASS 2020-22-slika - web