Потребни документи

• Сертификат за квалитет А

• Сертификат за бонитет

• Останато

Сертификат за квалитет А
Опсежна електронска анализа на продуктното портфолио на одредена компанија заинтересирана (кандидат) за стекнување а по издавањето, Сертификатот може да биде предмет анализа за повлекување на истиот при евентуални неколкукратни поплаки од купувачи/корисници или при евентуална анализа по случаен избор за контрола од страна на нашата компанија.

Сертификат за бонитет
За Вашата компанија се добива при анализа на Вашата компанија од неколку сметководствени и ревизорски аспекти преку анализа на Вашите биланси...

Биланс на Успех и Биланс на Состојба, со прибавување на информации од УЈП и ЦРМ како и преку прибавување на информации од Нотарска комора и Комора на извршители за евентуални правни и судски процеси и нивните завршетоци.

Сертификатот за бонитет е со валидност од една година и за негово продолжување се прави целосно нова анализа на веќе анализираните податоци.