Сертифицирани Компании

   • Сертифицирана компанија?

   • Квалитетни производи и услуги?

   • Деловно и благајничко работење?

Сертификатот за Квалитет по претходно извршена анализа на производите/услугите кои ги нудите како и по анализа на пред-продажниот и пост-продажниот кориснички ориентиран пристап.

Идејата е да се сегметира пазарот на производи и услуги во Македонија по теркот на европските и светски пазари како би се сертифицирале компаниите кои нудат квалитет т.е квалитет производно/услужната понуда.
Со стекнување на овој тип на сертификат ќе се намали хаотичноста на пазарната понуда со што сертифицираните компании би добиле зголемена продажба а корисниците (купувачите) би добиле поголема доверба во производите/услугите кои ги купуваат.