Сертификат за Бонитет

Сертификат за бонитет за Вашата компанија се добива при анализа на Вашата компанија од неколку сметководствени и ревизорски аспекти преку анализа на Вашите биланси...

Биланс на Успех и Биланс на Состојба, со прибавување на информации од УЈП и ЦРМ како и преку прибавување на информации од Нотарска комора и Комора на извршители за евентуални правни и судски процеси и нивните завршетоци.

Сертификатот за бонитет е со валидност од една година и за негово продолжување се прави целосно нова анализа на веќе анализираните податоци.

Истиот овој сертификат ќе може да го комуницирате во соработката со Ваши партнери и соработници при преговори или потпишување за/на деловни договори.