Корисни линкови

Управа за јавни приходи     
www.ujp.gov.mk
Министерство за финансии  www.finance.gov.mk

Министерство за труд и социјална  политика     www.mtsp.gov.mk
Министерство за здравство        www.zdrastvo.gov.mk
Министерство за финансии     www.finance.gov.mk
Агенција за вработување        www.zvvrm.gov.mk
Централен регистар на РМ      www.crm.com.mk
Државен завод за статистика      www.stat.com.mk
Дирекција за спречување на перење пари      www.dspp.gov.mk
Дирекција за заштита на личните податоци      www.dzlp.gov.mk
Институт за овластени ревизори     www.iorrm.org.mk 
Фонд за здраствено осигурување     www.fzo.org.mk
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување     www.piom.com.mk